கொடுமணலில் 69 கல்பவள மணிகள் கண்டுபிடிப்பு!

கொடுமணலில் 69 கல் பவளமணிகள் கண்டுபிடிப்பு!