கிராமப்புறங்களில் உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்களில் வழிபட அனுமதி!பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள்?

கிராமப்புறங்களில் உள்ள வழிபாட்டுத்தலங்களில் வழிபட அனுமதி!பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள்?