லடாக் பகுதியில் இருந்து சீன படைகள் பின்வாங்க தொடங்கியது!

லடாக் பகுதியில் இருந்து சீன படைகள் பின்வாங்க தொடங்கியது!